Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como © Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994