Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Public Domain Mark 1.0
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Public Domain Mark 1.0